Visie & beleid

Ontdek welke diensten voor alle associatieleden worden aangeboden.

Audiovisuele diensten

Bibliotheken

 • Een geïntegreerd kwaliteitsbeleid voor de bibliotheken (Governance Bibliotheken)
 • Toegang voor alle studenten en personeelsleden van de associatie tot alle bibliotheken
 • voortrekkersrol spelen binnen het Libis-netwerk
 • aanbieden en uitbouwen van gemeenschappelijke basisinfrastructuur voor bibliotheeksysteem, Limo en digitale repositories
 • uitbouwen geïntegreerde collectievorming (elektronisch en gedrukt materiaal)
 • benchmarken van cijferindicatoren ten behoeve van integraal kwaliteitsbeleid (Okapi)
 • onderwijs ondersteunen door aanleren van informatievaardigheden
 • professionaliseren studenten, docenten, onderzoekers, bibliotheekmedewerkers
 • innoveren als bibliotheken binnen onderwijsondersteunende informatie- en leercentra.

Corona

 • implementeren en onderhouden van systemen voor studenten- en onderwijsadministratie voor alle instellingen van de associatie en dit zowel voor de professionele als de academische opleidingen.

Diploma's

 • afspraken maken tussen de partners over de vorm, inhoud en productie van de diploma’s (en supplementen/andere getuigschriften)
 • monitoren van wijziging van wetgeving ter zake

ICT

 • vertalen van de strategische doelstellingen zoals bepaald in het ICT-strategisch plan (voor onderwijs, onderzoek, bedrijfsadministratie, infrastructuur, kwaliteitsbeleid, communicatie en samenwerking) naar concrete projecten.
 • uitwerken en realiseren nieuwe projecten en continueren lopende projecten waaronder Toledo, Corona, Kotnet, gemeenschappelijke autorisatie- en authenticatie-infrastructuur, Laptopproject, gemeenschappelijk Intranet voor de associatie, gemeenschappelijke studenten- en personeelskaart.
 • advies geven en ondersteuning bieden bij de kernactiviteiten en van de beheersprocessen van de KU Leuven en de Associatie KU Leuven
 • advies geven en ondersteuning bieden bij vragen omtrent
  • connectiviteit en communicatie
  • individuele werkomgeving van personeelsleden en studenten.
  • huisvesting van de ICT-infrastructuur
  • ICT-beveiligingsbeleid

Technische diensten

 • implementeren & operationaliseren van de associatiebrede competentiecellen
 • ondersteunen bieden bij de uitbouw, de instandhouding, het beheer en de exploitatie van de onroerende goederen en de technische infrastructuur
 • uitbouwen van een gemeenschappelijk instrumentarium en referentiekader voor ruimtebeheer en -exploitatie
 • bepalen van gemeenschappelijke processen met centraal uitgewerkte systemen voor controle en kwaliteitsbewaking
 • instaan voor gemeenschappelijke aankopen op associatieniveau - Website Aankoop
 • analyseren eigendomsstructuren van de patrimonium-vzw’s van de hogescholen in overleg met Comité Patrimoniumbeleid en opvolgen van de richtlijnen/aanbevelingen
 • adviseren bij nieuwe investeringsprojecten en opvolgen van lopende investeringsprojecten
 • opstellen masterplannen en ondersteuning bieden bij de uitvoering van bestaande plannen.
 • op punt stellen van de BTW-problematiek (bereikte akkoorden zullen worden vertaald naar elke hogeschool afzonderlijk).

Juridische ondersteuning

 • ondersteuning van de opstelling van de samenwerkingsovereenkomsten met de UC’s.
 • opstellen van en het ter beschikking stellen van model- en typecontracten voor onderzoeksprojecten, dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomsten en het afstemmen/uniformiseren van reglementen m.u.v. personeelsreglementen.

Fiscaliteit

 • overleg met de fiscale administratie over de fiscale behandeling van universiteiten, hogescholen, associaties, verbonden vzw’s
 • op punt stellen van de BTW-problematiek (bereikte akkoorden zullen worden vertaald naar elke hogeschool afzonderlijk).

Organigram

 • actueel houden van het organigram associatiebreed in functie van veranderingen binnen de instellingen (integratie, fusie, …)

Verzekeringen

 • associatebrede dienstverlening en verdere operationalisering door Verzekeringsdienst KU Leuvenn
 • associatiebreed afsluiten van verzekeringspolissen

Privacy

 • afspraken maken tussen de partners over de manier waarop persoonsgegevens zowel tussen de partners als naar derden dienen doorgeven te worden, rekening houdend met de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens.
 • monitoren van wijziging van wetgeving ter zake.
 • expertise uitwisselen over aangiftebeleid ten aanzien van de privacycommissie.

Veiligheid en preventie

 • uitbouwen van de gemeenschappelijke dienst VGM Associatie KU Leuven
 • uitwerken en implementeren van een gemeenschappelijk VGM-beleid met eengemaakte processen en procedures
 • uitvoering VGM-audits
 • implementeren van VGM-antennes
 • uitbouwen VGM-dossier personeel en VGM-dossier studenten,
 • samenwerken met één gemeenschappelijke externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDEWE).