Toekomst lerarenopleiding

Onze samenleving is in de loop van de afgelopen decennia diverser, flexibeler, sneller, globaler, technologischer geworden. De Associatie KU Leuven heeft daarom een visietekst opgesteld over hoe het onderwijs, de leraar en de lerarenopleiding zou moeten evolueren om aan de uitdagingen tegemoet te komen.

Onze samenleving is in de loop van de afgelopen decennia diverser, flexibeler, sneller, globaler, technologischer geworden. De Associatie KU Leuven heeft daarom een visietekst opgesteld over hoe het onderwijs, de leraar en de lerarenopleiding zou moeten evolueren om aan de uitdagingen tegemoet te komen.

Vertrekpunt is dat die uitdagingen slechts beantwoord kunnen worden als we de rol van de leraar herwaarderen. Zoals bekend, staat of valt kwaliteitsvol onderwijs met de kwaliteit van leraren. De leraar moet een oordeelkundige beslisser zijn, die zijn praktijk creatief kan aanpassen aan een specifieke context en specifieke leerlingen, en die daarin voortdurend verder groeit. De fundamenten voor dit lerarenprofiel worden gelegd in de lerarenopleiding en worden via aanvangsbegeleiding en permanente vorming verder ontwikkeld.

Met de voorliggende visietekst willen KU Leuven en de associatiepartners een constructieve bijdrage leveren aan het debat terzake. We formuleren voorstellen om beter opgeleide leraren in een aantrekkelijke en flexibele loopbaan te laten bijdragen aan een kwaliteitsverhoging van ons onderwijs; de krachtlijnen kunnen als volgt samengevat worden: 

  1. We pleiten niet voor een algemene vermastering van alle leraren, maar wel voor het inschalen van de lerarenopleiding in de Vlaamse kwalificatiestructuur en het aanbieden ervan in samenwerkingsverbanden tussen CVO’s, hogescholen en universiteiten. De diplomering gebeurt door hogescholen en universiteiten. Scholen, ook basisscholen, krijgen de vrijheid om een interdisciplinair team van masters, bachelors en HBO5-leraren samen te stellen waarbij ze een mix maken van expertises.
  2. De bestaande universitaire lerarenopleiding van 1 jaar zullen we herstructureren in een aantal modules die geheel of gedeeltelijk kunnen worden ingebouwd in de bestaande universitaire opleidingen. Op die manier realiseren we “educatieve” masteropleidingen waarbij master-leerkrachten op een redelijke termijn kunnen afstuderen, nl. 4,5 of 5 jaar.
  3. De lesopdracht van leraren wordt vervangen door een schoolopdracht. Dat creëert enerzijds meer ruimte voor afwisseling in het takenpakket van de leraar en anderzijds krijgt de school op die manier de vrijheid om eigen klemtonen te leggen.
  4. Leraren krijgen meer toekomstperspectief in de momenteel (te) vlakke lerarenloopbaan. Er komt daarom een dynamisering van de schoolloopbaan op basis van een beperkte indeling in drie fases, met twee transities die de lerarenloopbaan dynamischer maken: Junior Leraar --> Leraar --> Senior Leraar.
  5. Kwaliteitszorg in onderwijs mag niet afhangen van het aanleveren van rapporten voor de inspectie. Het is duurzamer om te investeren in het beleidsvoerend vermogen van scholen en in de samenwerking/expertisedeling van leraren: de school wordt dan een professionele leergemeenschap waarbij niet enkel de leerlingen maar ook de leraren leren en groeien.              
  6. Oriëntering die begint in het secundair onderwijs is van wezenlijk belang om gemotiveerde studenten te laten instromen in de verschillende soorten lerarenopleidingen. 

 

Visietekst lerarenopleiding 2025

Meer weten? Lees hier dan de integrale visietekst leraar en lerarenopleiding 2025