Visie en beleid

De Associatie KU Leuven is de enige associatie die verspreid is over heel Vlaanderen. De leden bieden samen onderwijs aan op campussen in 23 steden en gemeenten. Ze werken intensief samen en versterken daardoor elkaars opleidingen. 

In hun samenwerking rond onderwijs willen de associatiepartners de student centraal stellen en een zo breed en gevarieerd mogelijk studie- en vormingsaanbod aanreiken.

De associatie investeert ook in de ontwikkeling en innovatie van hoger onderwijs, onder andere door de projecten van het onderwijsontwikkelingsfonds.

Visie Onderwijs- en studentenbeleid

De Associatie KU Leuven streeft naar

  • een onderwijsruimte vol mogelijkheden
  • vorming van de student als persoon
  • docenten die houden van lesgeven
  • zorg voor kwaliteit van onderwijs
  • optimale leeromgevingen
  • openheid naar de wereld
  • uitbouwen van een gelijkwaardig en participatief studentenbeleid 

Lees de volledige visie op onderwijs- en studentenbeleid van de Associatie KU Leuven 

Top

Adviesraad en werkgroepen

Specialisten uit de associatie-instellingen overleggen in verschillende werkgroepen over thema's binnen het brede domein onderwijs en studenten. De Adviesraad Onderwijs & Studenten coördineert die samenwerking, adviseert de Raad van Bestuur en is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan en de onderliggende werkgroepen. Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief:

Top

Professioneel gericht hoger onderwijs

Op initiatief van het Comité Professioneel Hoger Onderwijs ontwikkelde de associatie een langetermijnvisie op professioneel gericht hoger onderwijs. Die visie bevat zeven krachtlijnen. Het volledige eindrapport van het uitgevoerde project is beschikbaar op het intranet.

Top

Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)

Enkele hogescholen van de Associatie KU Leuven bieden samen met Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) Hoger Beroepsonderwijs of 'HBO5-opleidingen' aan.

De Associatie KU Leuven is vragende partij om de HBO5-opleidingen volledig te integreren in de hogescholen. Lees hierover meer in de principenota HBO5

Top

Hervorming Secundair Onderwijs

In aanloop naar de verkiezingen formuleerde de ad-hoc commissie Hervorming Secundair Onderwijs van de Associatie KU Leuven beleidsadviezen m.b.t. de hervorming van het secundair onderwijs (SO), die in samenhang moeten worden gelezen. Deze adviezen hebben betrekking op thema’s die het hoger onderwijs (HO) aanbelangen.

Top

Deontologische code & professionalisering Studie- en studentenbegeleiders

De Associatie KU Leuven ontwikkelde een deontologische code voor studie- en studentenbegeleiders, alsook een competentieprofiel voor de studietrajectbegeleiders. 

Top