U bent hier: Home / Historiek

Historiek

Hoe is de Associatie KU Leuven ontstaan? 

Het ontstaan van associaties in Vlaanderen is onrechtstreeks een gevolg van de Europese Bolognaverklaring die dateert van 1999. Deze Bolognaverklaring zorgde voor een betere afstemming van het hoger onderwijs in Europa. Een voorbeeld? De invoering van een vergelijkbaar gradensysteem met bachelors, masters, doctors.

In Vlaanderen vertaalde het ‘Structuurdecreet’ de Bolognaverklaring in een eigen regelgeving. Eén van de sleutelelementen was de samenwerking tussen universiteiten en hogescholen onder de vorm van associaties. De keuze voor associaties werd geïnspireerd door de toenmalige drieledige structuur van het Vlaamse hoger onderwijs:

  • hoger onderwijs aan universiteiten
  • ééncyclusopleidingen aan hogescholen
  • tweecycliopleidingen aan hogescholen

In vergelijking met andere Europese landen was deze structuur nagenoeg uniek. Het tweecyclionderwijs in de Vlaamse hogescholen kwam internationaal in een niemandsland terecht.

Het structuurdecreet maakte komaf met die onduidelijkheid en legde een tweeledige hoger onderwijsstructuur vast met professionele bachelorsenerzijds en academische bachelors en masters anderzijds. Tweecycliopleidingen werden omgevormd tot academische bachelors en masters.

De omvorming naar academische bachelors en masters vergde een academisering van deze opleidingen en dat gebeurde via een associatie van een universiteit met één of meer hogescholen. Na de academisering integreerden de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit van hun associatie.

Andere belangrijke elementen die aan de basis lagen van de introductie van het associatieconcept waren het tegengaan van versnippering van middelen (bv. onderzoeksmiddelen) en het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van het onderwijsaanbod.

Waarom de Associatie KU Leuven?

De meeste leden van de Associatie KU Leuven werkten al vóór de associatievorming samen. Van bij het begin was het voor de huidige leden van de Associatie KU Leuven duidelijk dat het alleen door intens samen te werken mogelijk zou zijn de uitdagingen van de Bolognaverklaring te realiseren. Op 10 juli 2002 richtten ze daarom de vzw Associatie KU Leuven op en liepen hiermee enigszins vooruit op de Vlaamse decretale bepalingen.

Statuten van de vzw Associatie KU Leuven (pdf - 49 Kb)

 

Top

Wat heeft de Associatie KU Leuven gerealiseerd sinds haar ontstaan in 2002?

Academisering en integratie

Eén van de voornaamste argumenten voor het oprichten van associaties, was het in goede banen leiden van de academisering en integratie. De academische opleidingen van hogescholen moesten sterker worden ingebed in wetenschappelijk onderzoek, en daarvoor was samenwerking tussen de hogescholen met academische opleidingen en de KU Leuven een noodzakelijke voorwaarde. De associatie stimuleerde, ondersteunde en coördineerde de samenwerking. Dankzij de goede samenwerking staan de academische opleidingen van de hogescholen intussen op gelijke voet met de universitaire opleidingen en zijn ze bij de start van academiejaar 2013-2014 geïntegreerd in KU Leuven.
 

Flexibele studietrajecten

Binnen de associatie stemden de instellingen hun onderwijsbeleid op elkaar af, zodat studenten zo flexibel mogelijk hun studietraject kunnen vormgeven. Studenten kunnen zo eenvoudiger overstappen van de ene opleiding naar de andere, keuzevakken volgen bij partnerinstellingen, vrijstellingen krijgen op basis van elders of eerder verworven competenties en kwalificaties (EVC/EVK), … Via schakel- en voorbereidingsprogramma’s kunnen studenten na hun bacheloropleiding doorstromen naar een breed aanbod aan masteropleidingen, ook na een hogeschoolopleiding. 

De belangen van de associatie verdedigen bij de overheid

De Associatie KU Leuven was sterk betrokken bij de voorbereiding en implementatie van verschillende decreten. Ze fungeert als overlegpartner en spreekbuis tussen de universiteit en de hogescholen enerzijds, en (inter)nationale organisaties anderzijds.

Expertise-uitwisseling

Via de associatie komen medewerkers uit alle instellingen met elkaar in contact voor het uitwisselen van expertise of ervaringen. Ze leren continu bij van elkaar. Via samenwerking en overleg werken ze samen projecten en beleidvoorstellen uit. 

Eenzelfde bestuur voor alle instellingen

De Associatie KU Leuven is uitgegroeid tot een netwerk met een sterk verwevenbestuurlijke structuur. De samenstelling van de Algemene Vergadering en Inrichtende Overheid van iedere instelling , m.a.w. de hoogste bestuursorganen, is identiek. Ook de Algemene Vergadering van de associatie heeft dezelfde samenstelling.

Innovatief onderwijs

Binnen de Associatie KU Leuven brengen de partnerinstellingen jaarlijks middelen samen voor het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF), om te investeren in projecten voor onderwijsinnovatie. De projecten kaderen binnen verschillende onderwerpen: ontwikkelen van nieuwe leervormen en –materialen (zoals afstandsonderwijs, studietrajecten voor werkstudenten, webcolleges, ICT-toepassingen, en samen opleidingen of vakken organiseren), invoeren van één gemeenschappelijke digitale leeromgeving (Toledo), afstemmen van beleid, multicampusonderwijs, … 

Coördinatie en ondersteuning voor onderzoek

KU Leuven Research & Development (LRD) en de Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) van de KU Leuven staan in voor onderzoeksondersteuning en -coördinatie op associatieniveau. Ze adviseren, begeleiden en ondersteunen de instellingen van de Associatie KU Leuven met betrekking tot  onderzoek en valorisatie van onderzoeksresultaten.

Dienstverlening op associatieniveau

De associatieleden bieden een aantal ondersteunende diensten gemeenschappelijk aan: ICT, technische diensten, aankoop, preventie en milieu, verzekeringen en juridische dienstverlening. Door de beschikbare expertise breed in te zetten, besparen alle instellingen heel wat middelen die ze kunnen inzetten voor de verdere ontwikkeling van de eigen sterktes.