U bent hier: Home / Hoe werken we?

Hoe werken we?

“Ervaringen uitwisselen, daar draait het om."

Via de associatie komen medewerkers uit alle instellingen met elkaar in contact. Ze wisselen expertise uit en werken samen aan allerhande projecten. Dat gebeurt op alle niveaus, binnen alle studiegebieden en verloopt zowel via formele als informele kanalen. Binnen verschillende thema's zijn werkgroepen en adviesorganen actief waarin expertise-uitwisseling plaats vindt. Daarnaast zijn er ook heel wat tijdelijke projecten waaraan collega's uit verschillende instellingen samen werken.

Naarmate de instellingen en de medewerkers elkaar beter leerden kennen, werden er ook steeds meer losse samenwerkingsverbanden opgezet, buiten het formele kader. Docenten die samen een cursus ontwikkelen, instellingen die samen een onderzoek voeren, ... De essentie is altijd dat collega's van elkaar leren en samen sterker staan dan alleen.

Breed gedragen beleidsadvies

De associatieleden voeren voor een aantal thema's een gezamenlijk beleid. Dat beleid wordt voorbereid binnen de adviesorganen van de associatie. Experten uit de verschillende instellingen wisselen er niet alleen ervaringen uit, ze werken er ook beleidsvoorstellen uit.

Het beleidsadvies komt tot stand via drie verschillende pijlers:

  1. Samenwerking rond de kerntaken onderwijs & studenten en onderzoek & innovatie vindt plaats in adviesorganen die aangestuurd worden door de adviesraden voor die twee domeinen. Een derde adviesraad behandelt het thema communicatie. Daarnaast is er ook een comité voor de thema's internationalisering & ontwikkelingssamenwerking.
  2. Samenwerking per studiedomein richt zich op dwarsverbanden tussen professioneel en academisch hoger onderwijs en op de samenwerking tussen de professionele opleidingen onderling.
  3. Samenwerking binnen het domein algemeen beheer - de technische en ondersteunende diensten - wordt aangestuurd door het Comité Algemeen Beheer.

De adviesorganen van de associatie staan in voor de uitvoering van de strategische prioriteiten. Elk jaar nemen de adviesorganen concrete acties op in het beleidsplan

 

Naast deze organen zijn er nog enkele organen die een specifieke opdracht hebben. De uitvoering van die specifieke opdrachten is decretaal aan de associatie toegewezen of is door de associatie zelf gedefinieerd en door de Raad van Bestuur gedelegeerd. Soms zijn er ook middelen aan gekoppeld die in de schoot van de associatie worden beheerd.

Top

Het associatiebestuur

De Associatie KU Leuven is een netwerk met een sterk verweven bestuurlijke structuur. De samenstelling van de Algemene Vergadering of Inrichtende Overheid van iedere instelling, m.a.w. het hoogste beleidsorganen van iedere instelling, is identiek. Diezelfde groep vormt tenslotte ook nog eens de Algemene Vergadering van de associatie (samenstelling).

Omdat ze identiek is voor de associatie zelf en al haar leden, is de Algemene Vergadering samengesteld uit vertegenwoordigers van alle partners, en bovendien ook enkele externe leden. Er is dus een geleding met vertegenwoordigers voor de hogescholen, een geleding met vertegenwoordigers voor de universiteit en een geleding van gecoöpteerde onafhankelijken. Die drie geledingen zijn qua stemmenaantal even groot. Verder telt de Algemene Vergadering nog enkele waarnemende leden met raadgevende stem.

Schematische voorstelling algemene vergadering

De Algemene Vergadert stippelt de globale strategie uit om te komen tot een geïntegreerde hogeronderwijsruimte. Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het concrete beleid. In de Raad van Bestuur zetelen vertegenwoordigers van elke hogeschool, evenveel vertegenwoordigers aangeduid door de universiteit, en studentenvertegenwoordigers.

Top