U bent hier: Associatie KU Leuven Onderwijs Onderwijsprojecten

Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF)

For information in English about this topic please contact Sarah de Leest.

Sinds de start van de Associatie KU Leuven investeren de associatieleden in het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF). Dat ondersteunt innovatieve en demonstratieve samenwerkingsprojecten met een focus op onderwijsontwikkeling. De associatiepartners brengen daarvoor volgens een afgesproken verdeelsleutel op jaarbasis ongeveer 800.000 euro samen. Dat laat toe om jaarlijks een zestal tweejarige projecten te financieren.  

Lancering twaalfde OOF-ronde (2014)

Informatie bij lancering

Het Onderwijsontwikkelingsfonds lanceert een nieuwe open oproep voor het indienen van projecten. Alle leden van de Associatie KU Leuven kunnen een aanvraag indienen voor de financiering van een gezamenlijk project dat op een innoverende manier een meerwaarde wil realiseren voor het onderwijs binnen de associatie. Daarvoor is er jaarlijks een aanvraagronde volgens het principe van een competitieve selectie.

Projecten worden aangevraagd door het indienen van een intentieverklaring, die bij positieve evaluatie gevolgd wordt door een uitgebreidere projectaanvraag.

De deadline voor het indienen van de intentieverklaringen voor de OOF-ronde van 2014 is intussen verstreken.

Beoordeling intentieverklaring

De intentieverklaringen worden beoordeeld en geselecteerd door het Comité OOF, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de verschillende instellingen van de associatie.

Om de indieners van intentieverklaringen zicht te geven op de criteria die door het Comité OOF bij de selectie worden gehanteerd, zijn hieronder ter informatie de lege beoordelingsformulieren te vinden.

Top

Nieuwe werking OOF vanaf twaalfde ronde (2014)

Na elf projectrondes past de associatie de invulling van het OOF aan. Dat gebeurt naar aanleiding van enerzijds de integratie van de academische hogeschoolopleidingen en anderzijds de groeiende samenwerking tussen hogescholen onderling (clustervorming).

Vanaf 2014 zal het OOF-budget jaarlijks 800.000 euro bedragen. De toekenning van deze middelen blijft verlopen via een competitieve selectieprocedure op basis van projectvoorstellen.

Grosso modo vallen na integratie drie soorten projecten binnen het kader van het OOF:

  • Projecten op het niveau van opleidingsonderdelen en het curriculum. Dit zijn projecten die een reële onderwijskundige vernieuwing in de onderwijspraktijk willen teweegbrengen. Deze projecten focussen zich op werkvormen, toetsvormen, didactisch materiaal e.d. Daarnaast kunnen deze projecten ook een (curriculum)- voorbereidend karakter hebben, in die zin dat ze de nodige voorwaarden creëren om na afloop van het project te resulteren in een concrete verandering.
  • Projecten die nieuwe initiatieven introduceren inzake onderwijsondersteuning en gericht zijn op eerder brede thema’s, zoals begeleiden van studenten in het hoger onderwijs, kwaliteitszorg, diversiteit, professionele vorming van docenten, lectoren, assistenten en/of monitoren.
  • Beleidsgeörienteerde projecten die een innovatieve kracht betekenen voor de onderwijspraktijk doordat ze onderwijskundig relevante input geven. In tegenstelling tot eerstgenoemde projecten stimuleren ze onrechtstreeks, i.c. via het onderwijsbeleid, onderwijsinnovatie. Hiervoor moeten de projecten reeds tijdens hun looptijd de nodige voorwaarden creëren

OOF-projecten zijn samenwerkingsprojecten binnen de Associatie KU Leuven. Met het oog op de clustervorming wordt de richtlijn dat de projecten vanaf 2014 opgevat zijn als een clusteroverschijdende samenwerking. Dat wil zeggen dat de projectpartners komen uit ofwel twee (of meer) clusters, ofwel uit de universiteit en één (of meer) cluster(s).

Projecten 2013

De Raad van Bestuur van de Associatie KU Leuven keurde op voordracht van het Comité OOF vijf nieuwe projecten goed voor de elfde ronde van het OOF (2013)

Project zoeken