U bent hier: Home / Wat doen we?

Wat doen we?

Op vlak van onderwijs

De associatieleden bundelen hun krachten voor kwalitatief onderwijs. Samen hebben ze een uitgebreid en gevarieerd opleidingsaanbod. Door hun opleidingen op elkaar af te stemmen kunnen ze studenten mogelijkheden aanbieden om vlot over te stappen van de ene richting naar de andere. Studenten kunnen dus perfect een opleiding op maat samenstellen.

Per studiedomein is er een sterke samenwerking tussen de hogescholen onderling en met de universiteit. Ze bieden opleidingsonderdelen gezamenlijk aan en wisselen leermaterialen uit. Er is ook een vormingsaanbod voor alle  docenten binnen de Associatie KU Leuven.

De associatieleden zetten volop in op onderwijsontwikkeling. Jaarlijks investeren ze in innovatieve samenwerkingsprojecten gericht op vernieuwende lespraktijken, blended learning, kwaliteitszorg...

Op vlak van onderzoek

Van fundamenteel tot praktijkgericht onderzoek, van zeer grootschalig en internationaal tot kleinschalig en lokaal onderzoek, van onderzoek in de exacte wetenschappen tot onderzoek in de kunsten: binnen de Associatie KU Leuven gebeurt het allemaal. Hogescholen zijn door hun nauwe banden met de (lokale) industrie en organisaties eerder gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek, terwijl de universiteit zich meer toelegt op fundamenteel onderzoek. Door een goede wisselwerking tussen de verschillende types onderzoek en de verschillende disciplines, ontstaat er een innovatieketen: resultaten van fundamenteel onderzoek stromen door naar de praktijk, en omgekeerd leiden praktische vragen en resultaten van praktijkgericht onderzoek tot vooruitgang voor de meer fundamentele onderzoekers.

Binnen een aantal domeinen hebben de associatieleden afgesproken om zich elk te focussen op eigen speerpunten. Zo vermijden ze dat hetzelfde onderzoek op verschillende plaatsen wordt uitgevoerd. In de plaats daarvan creëren ze ruimte om zich meer te specialiseren en hun kennis te verdiepen in een bepaald domein.

De Dienst Onderzoekscoördinatie van KU Leuven heeft haar dienstverlening uitgebreid naar de  hogescholen. Daardoor hebben hogeschoolonderzoekers toegang tot gelijkaardige faciliteiten als collega's binnen de universiteit.

KU Leuven Research & Development is de dienst voor kennis- en technologietransfer van de Associatie KU Leuven. KU Leuven Research & Development ondersteunt onderzoekers in hun interactie met de bedrijfswereld en de valorisatie van hun onderzoeksresultaten.

Top

En op andere domeinen:

Gemeenschappelijke ondersteunende diensten

De associatieleden hebben hun ondersteunende processen op elkaar afgestemd en verschillende diensten worden gemeenschappelijk aangeboden voor alle leden. Zo zijn er associatiebrede diensten voor verzekeringen,  aankoop, veiligheid-gezondheid-milieu, ICT, fiscaliteit, bibliotheken, juridische ondersteuning, technische diensten…

Efficiënte inzet van overheidsmiddelen

Hogeronderwijsinstellingen worden gefinancierd met overheidsgeld. Door hun opleidingsaanbod af te stemmen, een (her)oriënteringsbeleid uit te werken, onderzoekssamenwerking te stimuleren en het onderzoek te coördineren, diensten gezamenlijk aan te bieden en samen aankopen te doen… slagen de instellingen van de Associatie KU Leuven erin om de overheidsmiddelen efficiënt en effectief in te zetten.

Bevorderen van gelijke kansen

De Associatie KU Leuven bevordert een democratisch en open hoger onderwijs door samen te werken op vlak van sociale voorzieningen, internationalisering en ontwikkelingssamenwerking, studie- en studentenbegeleiding, diversiteitsbeleid… Ze laat zich hierbij inspireren door het veelzijdige christelijke gedachtegoed.

Top

Strategie en prioriteiten

De Associatie KU Leuven heeft negen prioriteiten:

 • De HBO5-opleidingen integreren in de hogescholen
 • De lerarenopleidingen versterken
 • Kwaliteitszorgsystemen slimmer en slanker maken
 • Het onderwijsaanbod optimaliseren
 • Toekomstige studenten oriënteren naar een opleiding die aansluit bij hun talenten en motivatie
 • Heroriëntering van studenten faciliteren
 • Doorstroom van studenten in het associatienetwerk optimaliseren
 • De ondersteunende processen van de associatieleden optimaliseren
 • In complementariteit participeren in de Vlaamse speerpuntclusters

Ontdek meer over deze negen prioriteiten in de strategienota 'Samen Sterker.'

De adviesorganen van de associatie staan in voor de uitvoering van de prioriteiten. Samen met de Raad van Bestuur bepalen ze elk jaar de concrete aandachtspunten in een beleidsplan.

Lees meer over de missie en de doelstellingen van de Associatie KU Leuven in de statuten.

Top

Missie & levensbeschouwelijke identiteit

Geactualiseerd op 24 oktober 2014

 • De associatie wil een open en dynamisch netwerk van instellingen voor hoger onderwijs vormen met een sterke positie in de Vlaamse en de Europese hoger onderwijsruimte.
 • De associatie wil tussen haar leden gestalte geven aan een creatieve relatie van partnerschap, die maatschappelijke meerwaarde zoekt door het samenbrengen van zoveel mogelijk beschikbaar potentieel en die van een maximale valorisatie en professionalisering van personeel een prioritair beleidspunt maakt.
 • De associatie wil studenten in haar onderwijsinspanningen centraal stellen en ze een zo breed en gevarieerd mogelijk studie- en vormingsaanbod aanreiken.
 • De associatie wil uitgroeien tot een cluster van ‘centres of excellence’ op vele terreinen van zowel het onderwijs en het onderzoek als de beoefening van de kunsten.
 • De associatie wil een op kwaliteit georiënteerde gemeenschap van onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn, erkent daarbij het christelijke verhaal als het bevoorrechte uitgangspunt en de toetssteen voor humaniteit en zinvolheid en nodigt op grond daarvan de verschillende religies en levensbeschouwingen uit om mee in dialoog te treden.
 • De associatie wil in de dynamiek van de katholieke traditie een veelzijdige, gastvrije en open ruimte zijn waarin recht wordt gedaan aan de waardigheid van elke mens in al zijn of haar dimensies.
 • De associatie wil mogelijkheden creëren tot de vorming van personen die vandaag én in de toekomst een deskundige, zorgzame, duurzame en kritische bijdrage kunnen leveren aan het samenleven in verschil en verantwoordelijkheid, met een bijzondere aandacht voor het kwetsbare.

 

Levensbeschouwelijke identiteit

Op 5 november 2014 verscheen er in Tertio een interview met associatievoorzitter André Oosterlinck en vicerector Didier Pollefeyt over de levensbeschouwelijke identiteit van de associatie.

Top